11 | 12 | 2018

X International Symposium


The Serbian Actuarial Association and the Belgrade Faculty of Economics organized in Belgrade from 1 to 14 June 2012 the X International Symposium with the topic "The Insurance Market in the Last Decade and Development Prospects".

The symposium program with presentations can be downloaded here:
 1. Dr Chris Daykin, International Actuarial Association (IAA)
  How might Solvency II apply to pensions?
 2. Mira Erić Jović, Vice Governor, National Bank of Serbia
  Rezultati kontrole i nadzora tržišta osiguranja u Srbiji od 2004. do 2012. godine
 3. Vladan Manić, Association of Serbian Insurers
  Uloga Udruženja osiguravača u uređenju tržišta osiguranja autoodgovornosti
 4. Dr Martin Baller, European Actuarial Academy (EAA)
  The development of life insurance market in Germany - how do the companies answer the new challenges?
 5. Vladimir Novikov, President of Russian Actuarial Association, Svetlana Golačeva(EAA)
  Tendencies of development of insurance market in Russia in the last decade
 6. Dr Biljana Jovanović Gavrilović, The Faculty of Economics, Belgrade
  Makroekonomski okvir razvoja tržišta osiguranja u poslednjoj dekadi
 7. Dr Jelena Kočović, The Faculty of Economics, Belgrade
  Trendovi u razvoju srpskog tržišta osiguranja u poslednjoj dekadi
 8. Mr Janez Komelj, Sava Re
  Razvoj tržišta osiguranja u Sloveniji u poslednjoj deceniji
 9. Dr Drago Jakovčević, Dr Mihovil Anđelinović, The Faculty of Economics, Zagreb
  Hrvatsko tržište osiguranja u poslednjoj deceniji
 10. Dr Safet Kozarević, mr Radivoj Kovač, The Faculty of Economics, Tuzla
  Trendovi razvoja tržišta osiguranja u BiH u poslednjoj dekadi
 11. Dr Vladimir Kašćelan, dr Milijana Novović, The Faculty of Economics, Podgorica
  Razvoj tržišta osiguranja u Crnoj Gori
 12. Božana Šljivar, Insurance Agency of Republika Srpska
  Tržište osiguranja Republike Srpske na putu uređenja
 13. Dr Željko Šain, The Faculty of Economics, Sarajevo
  Uređenje tržišta osiguranja u BiH u poslednjoj dekadi
 14. Sergej Simoniti, Mr Nejka Štibernik
  Nadzor osiguranja u Sloveniji i njegovi izazovi
 15. Mr Lidija Jauković, Agency for Insurance Supervision, Montenegro
  Rezultati nadzora i kontrole tržišta osiguranja u Crnoj Gori
 16. Dr Zoran Ćirović, Commission for Securities
  Investiranje osiguravajućih društava na tržištu kapitala u kontekstu nove zakonske regulative
 17. Hrvoje Pauković, The Croatian Insurance Bureau
  Osiguranje od automobilske odgovornosti – iskustva Hrvatske
 18. Dušan Tomić, KPMG
  Solvency II implementacija: izazovi i šanse
 19. Mr Matija Šenk, KD Življenje
  Značaj aktuara za razvoj novih proizvoda u životnom osiguranju
 20. Mr Rudi Lipovec, Triglav osiguranje
  Pokazatelji razvoja neživotnog osiguranja - savremene tendencije
 21. Branko Pavlović, Delta Generali osiguranje
  Rezerve za neistekle rizike
 22. Dr Tatjana Rakonjac Antić, dr Milimir Lisov, dr Vesna Rajić, The Faculty of Economics Beograd, DDOR Novi Sad
  Problemi održivosti javnog sistema penzijskog osiguranja u Srbiji
 23. Dr Dragica Janković, Dunav osiguranje
  Problemi funkcionisanja zdravstvenog osiguranja u Srbiji
 24. Dr Zoran Keković, Dr Nebojša Žarković, Predrag Marić, The Faculty of Security, Belgrade, The Faculty of Business Economy
  Značaj osiguranja za upravljanje rizicima vanrednih situacija
 25. Dr Branko Urošević, Dr Miloš Božović, The Faculty of Economics Beograd
  Stvaranje ambijenta za efikasniji investicioni portfolio u osiguranju u Srbiji
 26. Dr Ljubiša Dabić, The Faculty of Economics Beograd
  Problemi primene pravne regulative u praksi osiguranja
 27. Dr Hasan Hanić, Mr Mihailo Kočović, Marija Jovović, Belgrade Banking Academy, The Faculty of Economics, Belgrade
  Pokazatelji i tendencije koncentracije tržišta osiguranja u Srbiji
 28. Dr Mirela Mitrašević, Marija Jovović, The Faculty of Business Economy, Bijeljina, The Faculty of Economics, Belgrade
  Upravljanje rizicima neživotnog osiguranja u konceptu Solventnost II