16 | 12 | 2019
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Po Zakonu o osiguranju Narodna banka Srbije je nadležna za izdavanje ovlašćenja za obavljenje poslova ovlašćenog aktuara.

Narodna banka Srbije je propisala sledeće uslove za lice koje želi da stekne zvanje ovlašćenog aktuara:
  1. ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
  2. punoletno je i ima potpunu poslovnu sposobnost;
  3. ima odgovarajući stepen visokog obrazovanja: drugi stepen visokog obrazovanja - master akademske studije, odnosno osnovne studije na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 97/2008 i 44/2010), a u oblasti ekonomije, matematike, mašinstva, elektrotehnike i sl.;
  4. ima najmanje tri godine radnog staža provedenog na aktuarskim poslovima u smislu zakona, u društvima za osiguranje ili u organu nadležnom za nadzor delatnosti osiguranja;
  5. pravnosnažnom sudskom odlukom nije mu izrečena mera bezbednosti ni zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti;
  6. nije osuđivano za krivična dela protiv imovine ili privrede na kaznu zatvora dužu od tri meseca;
  7. nije mu oduzimano ovlašćenje za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;
  8. položilo je stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara koji se sastoji iz sledećih nivoa:
    • nivo 1: osnovi primene aktuarske matematike u oblasti osiguranja, penzijskih planova i investicija;
    • nivo 2: modeli upravljanja rizikom i neživotno osiguranje;
    • nivo 3: životno i zdravstveno osiguranje;
    • nivo 4: penzijski planovi i modeliranje;
    • nivo 5: investicije i finansijsko izveštavanje.
 
Više informacija o uslovima za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara može se naći u Odluci NBS o uslovima za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara.