20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika
Obrazovanje  
2007. Narodna Banka Srbije, Akademija za bankarstvo i finansije
Intenzivni trening za aktuare, Nivoi 1-5
2000. Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih Nauka
Diplomirani inženjer Elektrotehnike, smer Elektronika i telekomunikacije
 
Strani jezici  
  engleski, ruski
 
Licenca ovlašćenog aktuara
2011. Narodna banka Srbije, licenca br. 7432
 
Radno iskustvo
2010. – MetLife a.d.o, Beograd
aktuar
2007. – 2010. DDOR NOVI SAD a.d.o, Novi Sad Direkcija za upravljanje rizicima i aktuarstvo
Aktuar
2006. – 2007. DDOR NOVI SAD a.d.o, Novi Sad Direkcija za imovinska osiguranja
Stručni saradnik
2001. – 2006. DDOR NOVI SAD a.d.o, Glavna Filijala Zrenjanin Sektor za imovinska osiguranja
Stručni saradnik za procenu štete
 
Ovlašćeni aktuar za društva
2011. – MetLIfe a.d.o
 
Specijalnost i projekti
  Poslovi vezanii za osiguranje života, kao i za neživotna osiguranja. Razvoj novih proizvoda osiguranja; Priprema aktuarskih izveštaja za statutorne i korporativne potrebe; Proračun tehničkih rezervi i drugih kompanijskih obaveza; Racio šteta; Analiza troškova; US GAAP standard; Budžetiranje; Podrška IT sektoru; Procena i upravljanje rizikom; Procena imovinskih šteta, Rezervisanja u skladu sa MRS-19.