16 | 06 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su u Aranđelovcu, od 06. do 08. juna 2014. godine XII međunarodni simpozijum sa temom "Upravljanje rizicima na tržištu osiguranja - u susret konceptu Solventnost II".

Program Simpozijuma sa prezentacijama koje možete preuzeti:
 1. Dr Jelena Kočović, Ekonomski faklutet Beograd
  Upravljanje rizicima na tržištu osiguranja u Srbiji
 2. Dr Biljana Jovanović Gavrilović, Ekonomski fakultet Beograd
  Makroekonomsko okruženje za razvoj tržišta osiguranja u Srbiji na putu ka Evropskoj uniji
 3. Dr Martin Balleer, European Actuarial Academy (EAA)
  The Way to a New European Solvency Concept
 4. Mr Matija Šenk, Adriatic Slovenica
  Rizici u životnom osiguranju u svetlu koncepta Solventnost II u Sloveniji
 5. Mr Jelena Doganjić, Jasmina Kandić, Narodna banka Srbije
  Značaj supervizije za upravljanje rizicima na tržištu osiguranja
 6. Božana Šljivar, Agencija za nadzor Republike Srpske
  Uloga nadzora u upravljanju rizicima na tržištu osiguranja u Republici Srpskoj
 7. Dr Željko Šain, Ekonomski fakultet Sarajevo
  Upravljanje rizicima na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine
 8. Dr Vladimir Kašćelan, dr Milijana Novović Burić, Ekonomski fakultet Podgorica
  Upravljanje rizicima na tržištu osiguranja Crne Gore
 9. Dr Jasmina Selimović, Ekonomski fakultet Sarajevo
  Mogućnosti i ograničenja primene koncepta Solventnost II
 10. Mr Rudi Lipovec, mr Mateja Slapar, Bor Harej, Zavarovalnica triglav
  Primena koncepta Solventnost II u Sloveniji
 11. Dr Branko Urošević, Ekonomski fakultet Beograd
  Tretman rizika ulaganja sredstava u konceptu Solventnost II
 12. Nenad Milikić, Uniqa osiguranje
  Značaj internih modela u upravljanju rizicima osiguravača
 13. Dr Tatjana Rakonjac-Antić, dr Olgica Bošković, Milica Kočović, Ekonomski fakultet Beograd, Institut ekonomskih nauka Beograd
  Upravljanje rizikom u penzijskom osiguranju
 14. Dr Dragica Janković, Kompanija Dunav osiguranje
  Upravljanje rizicima zdravstvenog osiguranja u konceptu Solventnost II

  Okrugli sto, predsedavao Branko Pavlović

 1. Dr Vladanka Vučeljić, Basler osiguranje
  Upravljanje aktuarskim rizicima u životnom osiguranju u konceptu Solventnost II
 2. Dr Mirela Mitrašević, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
  Merenje i kontrola rizika adekvatnosti kapitala
 3. Dr Dejan Drljača, Kompanija Dunav osiguranje
  Izgradnja sistema internih kontrola i uzroci nesolventnosti društava za osiguranje
 4. Marija Jovović, Ekonomski fakultet Beograd
  Problem određivanja diskontne stope pri oceni rezervacija za štete
 5. Branko Pavlović, Generali osiguranje Srbija
  Upravljanje rizicima ocene tehničkih rezervi