16 | 06 | 2024

Udruženje aktuara Srbije je profesionalno udruženje osnovano sa ciljem razvoja i unapređenja aktuarske nauke i struke osiguranja. Udruženje je posvećeno primeni aktuarske nauke u praksi, obrazovanju aktuara i brizi o javnom interesu. Osnovano je 31.01.2002. godine. UAS je primljeno 2007. godine u Međunarodno udruženje akutara (International Actuarial Association) kao punopravni član. Prvi predsednik UAS bila je prof. dr Jelena Kočović koja je uspešno vodila Udruženje 10 godina. Skupština Udruženja izabrala je jednoglasno Branka Pavlovića za predsednika UAS od 01.07.2012. godine.

Osnovne aktivnosti Udruženja:

 • razvoj uloge i poboljšavanje ugleda aktuarske profesije kao i promocija visokih standarda profesionalizma među aktuarima,
 • promovisanje uzajamnog poštovanja među aktuarima,
 • organizovanje istraživačkih projekata u oblasti osiguranja, korišćenjem aktuarskih metoda,
 • obuka i osposobljavanje aktuara kao vrlo važna aktivnost,
 • davanje saveta i formiranje stavova u vezi pitanja koja se tiču aktuarske struke,
 • saradnja u pripremi zakonskih propisa;
 • saradnja i konsalting usluge društvima za osiguranje i reosiguranje, penzijskim fondovima i fondovima zdravstvene zaštite, bankama i drugim finansijskim organizacijama;
 • razvoj i poštovanje Kodeksa (principa profesionalnog ponašanja aktuara),
 • objavljivanje stručnih i naučnih radova,
 • skupljanje relevantne stručne literature,
 • izdavanje stručnog časopisa,
 • organizovanje seminara, savetovanja, predavanja i kurseva o inovativnosti i foruma za diskusiju,
 • budući lični profesionalni razvoj aktuara,
 • učešće u istraživanjima na terenu,
 • povezivanje i saradnja sa srodnim udruženjima u Srbiji i inostranstvu i
 • saradnja sa ministarstvima i institucijama Republike Srbije koja se bave razvojem i primenom aktuarske nauke.