31 | 05 | 2023

Mr Marija Kerkez je rođena 20.10.1972. godine u Kruševcu, gde je završila osnovnu i srednju školu. U novembru 1997. godine je diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Aktuarstvo i odbranila magistarsku tezu pod nazivom Donošenje investicionih odluka u osiguravajućim kompanijama. Rad je obradio matematičko-statističke modele portfolio analize.

Marija Kerkez ima bogato radno iskustvo. Od 1998. do 2001. godine radila je kao stručni saradnik za planiranje i realizaciju projekata i naučno istraživačku infrastrukturu u Saveznom ministarstvu za razvoj, nauku i životnu sredinu i Savetnik u Sektoru za nauku i naučnotehnološki razvoj i naučnoistraživačku infrastrukturu, istog ministarstva.

Kao VD načelnika odeljenja za planiranje i realizaciju projekata i naučno istraživačku infrastrukturu u Saveznom sekretarijatu za razvoj i nauku radila je 2002. godine, gde je vodila i ugovarala finansiranje preko 270 naučno-istraživačkih i razvojnih projekata, bila zadužena za bazu naučnih radnika, eksperata, opremanje naučno-istraživačkih organizacija neophodnom opremom i dr.

Od 2003-2005. godine radila je na mestu direktora sektora osiguranja imovine u Balkan osiguranju, a zatim kao direktor razvoja u HK Best Komerc.

Od početka 2007. godine Marija je zaposlena kao predavač, a zatim saradnik i asistent na Univerzitetu Megatrend, Fakultet za biofarming i Visoka poljoprivredna škola, na predmetu matematika sa informatikom.

Aktuarske poslove obavljala je u Balkan osiguranju; stalni aktuar Merkur osiguranja od novembra 2007. godine do danas. Pored toga obavljala je aktuarske poslove od 2008. do 2011. godine kao veštak Udruženja osiguravača Srbije. Učesnik je na više aktarskih projekata.

Marija Kerkez je Član komiteta Supranational Relations i Advice & Assistance komiteta pri International Actuarial Association (IAA), tako da je učestovala na konferencijama IAA u Meksiku i Kanadi.