20 | 07 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su na Zlatiboru, od 19. do 22. maja 2016. godine XIV međunarodni simpozijum sa temom "Upravljanje rizicima u osiguranju i bankarstvu".

Program Simpozijuma sa prezentacijama koje možete preuzeti:
 1. Đorđe Jevtić, Narodna banka Srbije
  Doprinos Narodne banke Srbije upravljanju rizicima na tržištu osiguranja i bankarskom tržištu“
 2. Dr Jelena Kočović, dr Dejan Trifunović, dr Marija Jovović, Ekonomski faklutet Beograd
  Tretman rizika u konceptima Solventnost II i Bazel III
 3. Dr Biljana Jovanović Gavrilović, Ekonomski fakultet Beograd
  Rizici makroekonomskog okruženja u Srbiji
 4. Dr Martin Balleer, European Actuarial Academy (EAA)
  Koncept ORSA, značaj i mogućnosti praktične primene
 5. Dr Janez Komelj
  Upravljanje rizicima na tržištu osiguranja u Sloveniji
 6. Dr Željko Šain, dr Jasmina Selimović, Ekonomski fakultet Sarajevo
  Upravljanje rizicima na finansijskom tržištu Bosne i Hercegovine
 7. Dr Vladimir Kašćelan, dr Milijana Novović Burić, Ekonomski fakultet Podgorica
  Upravljanje rizicima na tržištu finansijskih usluga Crne Gore
 8. Mr Biljana Pantović, mr Lidija Drobnjak, Agencija za nadzor osiguranja CG
  Značaj nadzora za upravljanje rizicima na tržištu osiguranja Crne Gore
 9. Nikola Janković, student master studija, Ekonomski fakultet Beograd
  Upravljanje kreditnim rizikom u bankarskom sektoru
 10. Dr Dragica Janković, Mihailo Paunović,
  Kompanija Dunav osiguranje, Institut Belko
  Upravljanje troškovima sprovođenja osiguranja
 11. Boško Petrović, Generali reosiguranje Beograd
  Upravljanje rizicima reosiguranja
 12. Dr Blagoje Paunović, Nataša Tešić, MSc.
  Ekonomski fakultet Beograd, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
  Proces upravljanja rizicima u finansijskim institucijama
 13. Zorana Pejčič, Dunav RE
  Strategija upravljanja rizicima u oblasti reosiguranja
 14. Dr Miloš Božović, Ekonomski fakultet Beograd
  Upravljanje rizicima na finansijskim tržištima u Srbiji
 15. Miona Graorac, MSc, Wiener osiguranje VIG a.d. Banja Luka
  Rizici bankarskog osiguranja sa aspekta osiguravača
 16. Marija Jovović, dr Jelena Stojanović, Ekonomski fakultet Beograd
  Upravljanje rizicima nesolventnosti osiguravajućih kompanija
 17. Dr Iva Vuksanović, Ekonomski fakultet Beograd
  Specifični aspekti upravljanja operativnim i strategijskim rizicima u finansijskoim institucijama: iskustvo iz realnog sektora
 18. Mr Mihailo Kočović, dr Vesna Rajić, dr Mirjana Gligorijević, Ekonomski fakultet Beograd
  Značaj marketing metrike za upravljanje rizicima u osiguravajućim kompanijama
 19. Dr Tatjana Rakonjac-Antić, Ekonomski fakultet Beograd
  Upravljanje rizicima održivosti sistema penzijskog osiguranja
 20. Dr Željko Vojinović, dr Otilija Sedlak, dr Dragan Stojić, Ekonomski fakultet subotica
  Upravljanje katastrofalnim rizicima s posebnim osvrtom na rizik terorizma

  Okrugli sto "ORSA i kako je primeniti u Srbiji", predsedavao Branko Pavlović

 1. Nikola Rodić, Narodna banka Srbije
 2. Mr Matija Šenk, Adriatic Slovenica
  ORSA: Sopstvena procena rizika i Solventnosti
 3. Dr Mirela Mitrašević, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
 4. Dr Jelena Doganjić, Milenijum osiguranje
  Prva primena ORSA procesa u Republici Srbiji
 5. Nenad Milikić, Uniqa osiguranje
  Upravljanje internim rizicima u osiguranju
 6. Branko Pavlović, Generali osiguranje Srbija
  Implementacija ORSA izveštaja u pripremnoj fazi Solvency II