20 | 07 | 2024

Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu organizovali su u Aranđelovcu, od 17. do 20. maja 2018. godine XVI međunarodni simpozijum sa temom "Novi izazovi na tržištu osiguranja".

Program Simpozijuma sa prezentacijama koje možete preuzeti:
 1. Dr Jelena Kočović, dr Marija Jovović, Ekonomski faklutet Beograd
  Novi izazovi na tržištu osiguranja: Solventnost II i MSFI 17
 2. Dr Biljana Jovanović Gavrilović, dr Mirjana Gligorić, Ekonomski fakultet Beograd
  Makroekonomski rezultati i izazovi razvoja privrede Srbije
 3. Dr Đorđe Đukić, dr Mališa Đukić, Ekonomski fakultet Beograd, Beogradska bankarska akademija
  Normalizacija monetarne politike ECB-a i efekti na investicije osiguravajućih kompanija
 4. Dr Željko Jović, Milena Lutovac, MSc, Narodna banka Srbije, Ekonomski fakultet Beograd
  Rizični profil finansijskih institucija: prudencioni aspekt
 5. Mr Biljana Pantović, Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore
  Tržište osiguranja Crne Gore – savremeni trendovi
 6. Dragan Filipović, Generali osiguranje Srbija
  Trendovi u osiguranju u svetu sa osvrtom na razvijenost osiguranja u Srbiji
 7. Dr Radoslaw Bogucki, Ernst & Young, Warszawa
  Changing role of actuary in modern insurance
 8. Mr Matija Šenk, Andrej Nemec, Adriatic Slovenica
  Rezultati primene Solventnosti II u EU sa fokusom na Sloveniju
 9. Dr Željko Šain, dr Edin Taso, Ekonomski fakultet Sarajevo, Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH
  Novi izazovi na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini
 10. Dr Vladimir Kašćelan, dr Milijana Novović-Burić, dr Julija Cerović Smolović, Ekonomski fakultet Podgorica
  Faktorska analiza razvijenosti životnog osiguranja u Crnoj Gori
 11. Dr Evica Petrović, dr Jelena Stanković, Ekonomski fakultet Niš
  Ekonomske determinante tražnje za osiguranjem u Republici Srbiji
 12. Dr Jelena Doganjić, dr Živorad Ristić, Evropa Reinsurance Facility Ltd, Udruženje osiguravača Srbije
  Osiguranje katastrofalnih rizika – savremeni trendovi
 13. Mr Raduška Cupać, mr Jovanka Ćetković, dr Jelena Kočović, UNDP, Ekonomski fakultet Beograd
  Mogući modeli osiguranja za upravljanje rizicima od prirodnih nepogoda sa posebnim akcentom na poplave
 14. Zorana Pejčić, Dunav RE
  Kreditni rejting društva za reosiguranje – uloga i značaj
 15. Boško Petrović, Generali reosiguranje Srbija
  Smart contracts u osiguranju
 16. Branko Pavlović, Generali osiguranje Srbija
  Blockchain tehnologija u osiguranju i reosiguranju
 17. Dr Saša Ranđelović, dr Dejan Trifunović, dr Đorđe Mitrović, Ekonomski fakultet Beograd
  Nesavršenosti tržišta neživotnog osiguranja u Srbiji
 18. Dr Andrija Vujičić, Dunav auto
  Uticaj izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima na prodaju polisa osiguranja motornih vozila
 19. Dr Valerij Baskakov, IAAK, Moskva
  Aktuarsko modeliranje bonus-malus sistema u Rusiji
 20. Dr Tatjana Rakonjac-Antić, Ekonomski fakultet Beograd
  Novi izazovi na tržištu penzijskog osiguranja u Republici Srbiji
 21. Dr Blagoje Paunović, Ekonomski fakultet Beograd
  Upravljanje rizikom zasnovano na vrednosti na primeru osiguravajućih kompanija
 22. Dr Miloš Božović, Ekonomski fakultet Beograd
  Upravljanje rizicima osiguravajućih kompanija – MSFI 9 i 17 naspram Solventnosti II
 23. Dr Danica Jović, Ekonomski fakultet Beograd
  Novine u finansijskom izveštavanju o ugovorima o osiguranju koje donosi MSFI 17
 24. Nikola Rodić, Societe Generale osiguranje
  Stres testovi u osiguranju
 25. Mr Nenad Milikić, Uniqa osiguranje
  Parametrizacija rizika u parcijalnom internom modelu
 26. Dr Nebojša M. Ralević, dr Marija Kerkez, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
  Podizanje rezilijentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji putem osiguranja
 27. Zaključci Simpozijuma